“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

“Устра Бетон” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА   „Устра – Бетон” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0111-C01 за проект „Увеличаванe на  конкурентоспособността и производствения капацитет на  „УСТРА БЕТОН” ООД”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския […]