• Строителна дейност
  • Строителна дейност
  • Строителна дейност

“Устра – Бетон” ООД е вписано в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

Част от обектите, на които фирмата е изпълнила строително-монтажни работи, може да видите на нашата страница “Проекти”.