• Бетонов център
  • Бетонов център
  • Бетонов център
  • Бетонов център
  • Бетонов център
  • Бетонов център

Производството на бетонни смеси и строителни разтвори се осъществява във Варо-бетонов център (ВПЦ),
който се намира в Район “Летище”, гр. Кърджали.

Той разполага със:
седем силоза за цимент с обща вместимост 700 тона,
два силоза за хидратна вар с обща вместимост 200 тона,
склад за добавъчни материали,
работилница за поддръжка,
собствен водоем,
автокантар.

Общата мощност на ВБЦ е 720 м3 бетонови и 120 м3 строителни разтвори за една смяна.

В съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и с оглед въвеждането на Европейските стандарти в строителното производство е разработена и внедрена система за производствен контрол на бетоновите и строителни разтвори.

Дружеството добива речна баластра от находище, обхващащо участъци от река Върбица, разположени извън селищна територия с обща площ на участъците за изземване около 900 дка. Общото количество речна баластра е около 1 200 000 м3, доказано с направените геоложки проучвания и защитено пред МОСВ с геоложки доклад – Протокол № НБ-34 от 09.07.2001г.

С решение № 914 от 28.11.2005 г., Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли – от находище “Сушево”, община Момчилград, област Кърджали. На 06.01.2006 г., дружеството подписва договор за концесия с МРРБ за срок от 25 години.

Опитът на дружеството в добива на речна баластра е от 1975 година. при спазване на действащите законови и нормативни разпоредби. Тя се добива от динамичните запаси, съобразно проектите за екплоатация и се възстановява при пълноводието и отлагането на твърдия отток в реката, без да се нарушава профила на бреговата ивица и без да се засягат терени с хумосен пласт.

Всички продукти на “Устра – Бетон ” ООД са сертифицирани от Научноизследователски институт – НИСИ ЕООД гр.София, по европейските стандарти.

Сертификат за съответствие за обикновен бетон
Сертификат за производствен контрол за естествени добавъчни материали