EUlogo-bg-right

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

„Устра – Бетон” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0111-C01 за проект „Увеличаванe на  конкурентоспособността и производствения капацитет на  „УСТРА БЕТОН” ООД”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 600 000,00 лв. (816 000,00 лв. – европейско и 144 000,00 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проектното предложение е увеличаване на конкурентоспособността на УСТРА-БЕТОН ООД на вътрешния пазар чрез повишаване на производствения капацитет и изграждане на експортния потенциал чрез модернизация и технологично обновяване, както и създаване на капацитет за участие в инфраструктурни проекти зад граница в качеството на подизпълнител/доставчик.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Повишаване на производителността с над 20 %;
  • Намаляване на производствените разходи за единица продукция с над 17 %;
  • Подобряване на качеството на предлаганата продукция, като бракът ще се намали с 12 – 15 %;
  • Намаляване на енергоемкостта на производството с 5-8 %;
  • Излизане на външни пазари – Създаване на потенциал за участие като изпълнител/подизпълнител/доставчик в инфраструктурни проекти не само в страната, а също така и в Балканския регион.

 

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални активи – закупуване на Модулна трошачно-пресевно-промивна инсталация.