Класификация на бетона

Класификацията на бетона може да бъде извършена по редица признаци.

 1. В зависимост от обемната му плътност той се дели на: лек – обемна плътност от 500 до 1800 kg/m3, олекотен – от 1800 до 2200 kg/m3, обикновен – от 2200 до 2500 kg/m3 и тежък – над 2500 kg/m3.
 2. Според условията на втвърдяване:
  • бетон, втвърдяващ при обикновени (атмосферни) условия
  • ускорено втвърдяващ бетон (чрез топлинна обработка при нормално или повишено налягане)
 3. Според едрината на зърната на едрия добавъчен материал:
  • дребнозърнест бетон – с максимален диаметър на зърната (dmax) < 10 mm (филц бетон)
  • среднозърнест бетон – dmax от 20 до 40 mm – към момента това е най-масово използвания бетон
  • едрозърнест бетон – dmax от 40 до 150 mm (бутобетон) – прилага се при изпълнение на големи по обем елементи, неармирани или с разредена армировка (например язовирни стени).
 4. Според експлоатационните условия (при какви условия ще ги използваме) – по БДС EN 206-1/НА:2008
  • бетони от I група – намират се при условия на нормална въздушна среда (до 100оС), не са в допир с вода и не са подложени на въшни атмосферни влияния;
  • бетони от II група – намират се постоянно под вода при положителна температура
  • бетони от III група – подложени са на пряко действие на атмосферните условия, включително и на отрицателни температури
  • бетони от IV група – подложени са на променливо мокрене и сушене при действието на външни атмосферни условия
 5. Според якостта – обикновен и високоякостен.

Класове на бетона

Клас по якост на натиск – отбелязва се с буквата “В” и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 – това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела – кубчета с ръб 150 mm, който отлежават при стандартни условия. Класа по якост на натиск на бетона се определя от проектанта – конструктор. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60. Съгласно европейският стандарт (който е и български) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с “С” и две числа след него – например С 20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела – цилиндри с диаметър на основата 150 mm и височина 300mm е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета с ръб 150 mm е 25 МРа.

Аналогично се определят класове по якост на опън. Отбелязва се със Bt – Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0. Якостта на опън на бетона има важно значение при конструкции и/или елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини – резервоари, тръбопроводи. Класът на бетона по якост на опън при огъване означаваме с Bf, по БДС EN 206-1/НА:2008 имаме класове от Bf 1.5 до Bf 6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти.
Мразоустойчивост на бетона е способността му да запазва якостта си или да я променя до известни граници под действието на циклично замразяване и размразаване във водонапито състояние. В завимост от мразоустойчивостта си бетоните също се разделят на класове, отбелязват се с F и число указващо броя на циклите замразяване и размразяване, при които якостта на натиск не се намалява с повече от 15%, а загубата на маса на пробните тела, вследствие на обрушване от леда не надхвърля 5%. По БДС класовете по мразоустойчивост са F50; F75; F100; F150; F200.
Водонепропускливостта на бетона е свойството му да не пропуска вода под налягане. Тук отново се различават класове на бетона – този път по водонепропускливост. Водонепропускливостта е от значение за конструкции, които ще бъдат в контакт с вода. Класът по водонепропускливост се избира в зависимост от размерите (дебелината) на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане. Отбелязва се със W и число, указващо най-голямото водно налягане в МРа (мегапаскали), при което 4 от общо 6 пробни тела не са пропуснали вода от страната срещуположна на водния напор – W0.2; W0.4; W0.6; W0.8; W1.0. Класът на бетона по якост на натиск е свързан с плътността на структурата му. От там идва и връзка между класа по якост на натиск и класа по водонепропускливост. Обикновено клас В25 има клас по водонепропускливост W0.6.
Класа на бетона се избира в зависимост от вида на конструкцията и условията на експлоатация.

Източник на статията: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD