ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на “Устра – Бетон“ ООД за Политиката по качеството, здравето и безопасността на труда, опазване на околната среда.

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори очакванията както на неговите доставчици и партньори така и на заинтересованите страни. Усилията трябва да бъдат насочени към управление на техническото и технологично развитие, обучение и квалификация на персонала, като предпоставки за постигане на значителна рентабилност на продажбите и краен икономически просперитет.

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на потребителите се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на предлагане на нашите продукти и услуги, управлението на здравето и безопасността при работа и намаляване на замърсяването на околната среда като абсолютен приоритет за Дружеството.

Ръководството на “Устра – Бетон“ ООД декларира, че следва стриктно Политиката за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството, безопасността на труда и околната среда, с цел покриване на изискванията от страна на клиенти, заинтересовани страни и служители.
За реализиране на общите цели по управление на качеството, здравето и безопасност при работа и околната среда Организацията е въвела Интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

За осъществяването на тази политика Ръководството на фирмата насочва усилията си в следните направления:
1. Постигане на висока удовлетвореност на клиентите. В тази връзка Ръководството на “Устра – Бетон“ ООД е определило, документирало и поддържа Политиката си по управление, както и своите цели и ангажименти в това отношение.
2. Повишаване на конкурентноспособността на продуктите.
3. Запазване на досегашните и търсене на нови Клиенти.
4. Увеличаване на дела от печалбата, използван за реинвестиране.
5. Увеличаване на обема на продукцията, чрез въвеждане на нови производствени мощности.
6. Предотвратяване на замърсяването на околната среда, вследствие на дейността на Дружеството и предприемане на мерки за намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
7. Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи.
8. Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси.
9. Ефективно използване на оборудване, енергии и материали.
10. Предотвратяване, на нараняванията и заболяванията на персонала и Заинтересованите страни, свързани с дейността.
11. Нашият персонал е отговорен за качеството на предлаганите продукти и услуги в рамките на своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за качество, околната среда и условията на труд.
12. Непрекъснато поддържане на адекватна инфраструктура защитаваща живота и здравето на служителите и на околната среда.
13. Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху качеството на продукта, безопасността на труда и околната среда.
14. Планиране и непрекъснат преглед на условията на работа с грижа за персонала в Организацията.
15. Преглеждане на поставените цели на планирани интервали, с цел отчитане на степента на тяхното изпълнение.
16. Подържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството.
17. Визията на “Устра – Бетон“ ООД е непрекъснатото инвестиране в развитието на персонала чрез обучение и повишаване на квалификацията и постигане на висок професионализъм.
18. Наръчникът и документираните процедури са задължителни за всички работещи в “Устра – Бетон“ ООД.
19. Ангажимент за съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и другите изисквания, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране на персонала.
20. Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление.
Политиката е насочена към утвърждаване доброто име и репутация на Дружеството и за постоянно подобряване на икономическото му състояние.

Ръководството на фирмата се ангажира с осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички работници и служители по проблемите на безопасността на труда и околната среда.

 

“Като Управител на Дружеството поемам ангажимента да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.”


Управител: Жулиета Хаджийска