“УСТРА – БЕТОН” ООД е регистрирано в Кърджалийски окръжен съд по фирмено дело № 42/2004 г.
и вписано в Регистъра за търговските дружества под № 17, том 1, стр. 65, с решение № 66 от 09.02.2004 г. на Кърджалийски окръжен съд.

Седалището на дружеството е в гр. Кърджали, с адрес на управление Промишлен район – Летище.
Дружеството е регистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 108563496.

Срещу дружеството няма образувани съдебни или съдебно – изпълнителни производства.

“УСТРА – БЕТОН” ООД е учредено след преобразуване на “УСТРА” АД в “УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, чрез отделяне на пет дружества с ограничена отговорност. Преобразуването е вписано в Регистъра за търговските дружества и техните клонове партиден № 5, том 1, стр. 21, по ф. д. № 53/1989 с Решение № 123 от 09.02.2004 г. на Кърджалийски окръжен съд. Холдингът е собственик на всички дялове на двете дружества, притежава по 64 дяла от другите две дружества, като по 34 дяла са собственост на физически лица. 80 броя от дяловете на „УСТРА – БЕТОН”, са собственост на физически лица, а холдингът запазва собствеността на 20 дяла от капитала му.

Отчитайки, нарастващите приходи от реализация на произвежданата продукция и извършваните услуги, дружеството кандидатства и получи достъп до кредитна линия за извършване на необходимата поддръжка и подновяване на наличната механизация, за да отговори на изискванията, както на действащите нормативни документи, така и на нарастващите нужди и изисквания на клиентите.

Дружеството притежава необходимите лицензи за изпълнение и контрол на съответствието на произвежданите продукти и предоставяните услуги.
Отчитайки важността на качеството на строителството и строителните продукти, ръководството на “УСТРА – БЕТОН” следи за стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността и вътрешни норми и инструкции на фирмата за осигуряване на контрол на качеството на произвежданите строителни продукти и строителни услуги.

С оглед отчитане на все по-големите изисквания на пазара за високо качество на предлаганите продукти и услуги и въвеждането на междунарни стандарти за управление на качеството, съществуващите фирмени норми и инструкции са актуализирани и синхронизирани с международния стандарт ISO 9001 и включени във внедрена документирана и сертифицирана Система за управление на качеството.

Поддържането и развитието на Управлението на качеството е първостепенна отговорност на ръководството, с оглед създаване всички необходими организационни и ресурсни условия за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на управлението на качеството. За по-голяма оперативност и създаване на необходимите условия за работа в условията на СУК на персонала на дружеството, Управителят е определил упълномощен представител на ръководството по качеството.
Политиката и целите по качеството са популяризирани сред целия персонал на дружеството, провежда се обучение на персонала с цел разясняване на процесния подход за разработване, внедряване и подобряване ефикасността на системата за управление на качеството за нарастване удовлетвореността на клиентите чрез изпълнение на техните изисквания.

Провежда се обучение на персонала на работното място за отстраняване на неясноти по изясняване изискванията на клиента, управление и контрол на производството, проверка на готовия продукт и провеждане на коригиращи действия при установяване на съответствие или превантивни действия при констатиране на потенциални несъответствия.

Структура на управление на качеството на производствените процеси и продукти извършвани или произвеждани от дружеството, съответства на управленската му сруктура, гарантирайки управление на качеството на всички нива и етапи на строителното производство