Армировка (или арматура) е съвкупността от стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е да поема опънни и/или натискови усилия, които бетонът не е в състояние да поеме сам. Най – важната причина да се съчетават успешно бетонът и стоманата е еднаквият коефициент на линейно топлинно разширение на двата материала. Това позволява стоманобетонът да работи успешно при различни климатични условия.

Типове армировка

 • Носещата армировка е армировката, получена по изчисление за поемане на опънни или натискови напрежения или на тангенциални и главни опънни напрежения. Може да бъде конструирана във вид на прави и огънати пръти или само на прави пръти;
 • Монтажната армировка служи за обединяване на носещите пръти в мрежи и/или скелети. Така се гарантира запазване на проектното положение на носещата армировка преди и по време на бетонирането на елемента. Тя се определя въз основа на конструктивни правила;
 • Разпределителната армировка – конструира се в направление перпендикулярно на носещата армировка и служи за разпределяне на усилията от съсредоточени товари на по-голям брой пръти от носещата армировка, а също и за поемане на напреженията от съсъхване на бетона, както и от температурни изменения;

Видове армировъчна стомана

– според начина на обработка

 • горещо валцувана стомана
 • студенообработена стомана

– според външния вид

 • обла стомана
 • периодичен профил: тип “Елха”, “Винт” и студено прещипната

– според якостната и характеристика

 • Клас А-I има ниска граница на провлачване и голяма пластичност. Тя е гладка с кръгло напречно сечение. Диаметър от 4 до 40 мм. Използва се за монтажна, разпределителна и носеща армировка. Доставя се на кангали, включващи диаметрите от 4 до 18 мм.
 • Клас А-II има кръгло напречно сечение с ребра по витлова линия. Диаметър от 10 до 40 мм. Доставя се на пръти с дължина до 12 м. Използва се като носеща армировка.
 • Клас А-III има кръгло напречно сечение и оребряване по рибена кост. Диаметър от 8 до 120 мм., като диаметри от 36 до 120 мм. имат специализирано приложение и се правят по поръчка от заводите производители. Доставя се на пръти с дължина до 18 м. (до 14 метра в България). Използва се като носеща армировка.
 • Клас А-IV: диаметър от 10 до 32мм, якост на опън 900mPa, граница на провлачване 60kN/кв.см, профил периодичен прищипнат, приложение за напрегаема армировка
 • Телове клас В-I и Вр-I. Диаметри от 3 до 6 мм. Използват се за заварени мрежи и скелети и се получават от стомана А-I при студено изтегляне.

Източник на статията: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0